O FundacjiRada FundacjiLudzie FundacjiStatutReferencjeISO i Certyfikaty


Fundusz Pożyczkowy - Regulamin
2010-12-01 / wyświetleń - 5154

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 72/2009 z dnia 21.10.2009REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO
„RPO- WARMIA MAZURY"

do projektu

„Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach"

dla

DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU S.A.

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
„Warmia i Mazury" na lata 2007-2013.


OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Działanie 1.2.
Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.2.2.
Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe


§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa warunki udzielania pożyczek w ramach RPO „Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego w skład Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. zwaną dalej Agencją.

§ 2
ZAKRES PODMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ

1. Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.), spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w ZAŁĄCZNIKU I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008 r. z późn. zm.) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, których główne miejsce wykonywania działalności mieści się w powiecie działdowskim i powiatach woj. warmińsko-mazurskiego z nim sąsiadujących.
2. Pożyczkę otrzymać może także przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 rozpoczynający działalność gospodarczą.
3. Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004r.).

§ 3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW POŻYCZKI

1. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.
2. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:
  1) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz
  2) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.
3. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w szczególności na:
  1) zakup środków trwałych, takich jak grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości;
  2) zakup przedmiotów, o których mowa w pkt 1 nie zaliczonych do środków trwałych;
  3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;
  4) zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji;
  5) zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy), przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  6) kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy;
4. Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, ryzyko i skutki wynikające z odmowy udzielenia pożyczki ponosi przedsiębiorca wnioskujący o pożyczkę.
6. Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, opłat eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty zobowiązań finansowych takich jak pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, koszty postępowania sądowego/administracyjnego, kary, grzywny, zakup środków obrotowych w ramach dotychczasowego profilu i dotychczasowych rozmiarów prowadzonej działalności, a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.
7. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

§ 4
PODSTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

1. Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.
2. Fundusz może udzielić finansowania do pełnej wysokości planowanych w biznes planie/planie przedsięwzięcia, wydatków kwalifikowanych w cenach netto przedsiębiorcom będącym płatnikami VAT lub w cenie brutto przedsiębiorcom nie będącym płatnikami VAT, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
3. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 000 zł.
4. Maksymalne łączne zaangażowanie środków Funduszu Pożyczkowego wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek, liczone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki, nie może przekroczyć 5 % dofinansowania w formie dotacji przeznaczonej na bezpośredni wkład finansowy na podniesienie kapitału Funduszu Pożyczkowego, otrzymanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
5. Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
6. Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
7. Okres karencji nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty pożyczki, określonego w ust. 6.
8. Wszelkie opłaty związane z udzieleniem pożyczki, ustanowieniem i obsługą zabezpieczenia ponosi pożyczkobiorca.
9. Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym.
11. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane.
12. Fundusz pobiera prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Funduszu, dostępną w siedzibie oraz na stronie internetowej Funduszu pożyczkowego - www.darsa.pl
13. Konieczność i celowość finansowania przedsięwzięcia musi znajdować uzasadnienie w przedstawionym Funduszowi Pfożyczkowemu planie przedsięwzięcia / biznes planie, obejmującym wydatki finansowane wnioskowaną pożyczką, stanowiącym odrębny dokument (załącznik do wniosku o udzielenie pożyczki) lub będącym elementem wniosku o udzielenie pożyczki.
14. W procesie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki Fundusz przeprowadza analizę ryzyka niespłacenia pożyczki.
15. W ramach analizy, o której mowa w ust. 14 ocenie podlegają w szczególności:
  1) wiarygodność wnioskodawcy,
  2) kwalifikowalność przedsięwzięcia i zaproponowanych do finansowania kosztów,
  3) sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorcy, w tym zdolność kredytowa bieżąca i perspektywiczna wnioskodawcy rozumiana jako zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w przewidzianych umową pożyczki terminach spłaty,
  4) celowość i wykonalność przedsięwzięcia,
  5) wywiązywanie się wnioskodawcy z zobowiązań zarówno wobec Funduszu, jak i innych instytucji ,
  6) sposób i poziom zabezpieczenia spłaty pożyczki.
16. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy, o której mowa w ust. 16 pkt 3 obejmuje ocenę minimum następujących grup czynników:
  1) rentowność,
  2) płynność,
  3) zadłużenie,
  4) zarządzanie i wiarygodność właściciela,
  5) pozycja przedsiębiorcy na rynku.
17. W trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki Fundusz przeprowadza wizytację:
  1) w siedzibie wnioskodawcy / miejscu wykonywania działalności / miejscu realizacji przedsięwzięcia,
  2) w miejscu, w którym znajduje się proponowany przedmiot rzeczowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
18. Celem wizytacji jest weryfikacja zgodności danych zawartych w przedstawionych Funduszowi pożyczkowemu dokumentach ze stanem faktycznym oraz ocena proponowanych rzeczowych zabezpieczeń spłaty pożyczki.
19. Zakres wizytacji uzależniony jest od rodzaju i zakresu przedsięwzięcia, a także formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.
20. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może odstąpić od przeprowadzenia wizytacji, a także uzależnić jej przeprowadzenie od kwoty pożyczki, przy czym wymaga to pisemnego uzasadnienia i zgody osoby kierującej Funduszem.
21. Kierowane do Funduszu wnioski o udzielenie pożyczki muszą być uzupełnione załącznikami:
  1) dokumenty rejestrowe, a w szczególności:
    a) zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorcy w odpowiednim organie ewidencyjnym lub sądzie rejestrowym, datowanym nie później niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
    b) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
    c) decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
  2) zaświadczenie Urzędu Skarbowego o regulowaniu zobowiązań podatkowych, datowane nie później niż na 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
  3) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS o regulowaniu zobowiązań wobec ZUS/KRUS, datowane nie później niż na 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki,
  4) planem przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 14,
  5) informacjami o sytuacji finansowej przedsiębiorcy,
  6) innymi dokumentami i informacjami ustalonymi przez Fundusz, w zależności od specyfiki przedsiębiorcy i planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.
22. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 21, Fundusz dokonuje oceny wniosku zgodnie ze stosowaną w Funduszu metodyką, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
23. Wniosek wraz z wynikami oceny i rekomendacjami Funduszu podlega zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną (zwaną dalej Komisją).
24. Fundusz dokonując oceny przedsięwzięcia, może zwrócić się do przedsiębiorcy o dostarczenie dodatkowych dokumentów i informacji na temat jego sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz planowanego przedsięwzięcia.
25. Opinie Komisji mogą mieć charakter warunkowy, zwłaszcza w sytuacji, w której ocenie podlegają wnioski osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie zawierają dokumentów zaświadczających o zarejestrowaniu działalności gospodarczej. W tym przypadku Fundusz uruchomi finansowanie dopiero po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, i o ile stan faktyczny nie ulegnie zmianie.
26. Na podstawie opinii Komisji, Agencja podejmuje decyzję o udzieleniu / odmowie udzielenia pożyczki.
27. Agencja może odmówić udzielenia pożyczki, a także określić inne warunki udzielenia pożyczki, aniżeli określone przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pożyczki, w szczególności: kwotę, okres karencji, okres spłaty, formę i zakres zabezpieczenia spłaty pożyczki.
28. Decyzje Agencji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
29. Pożyczki udzielane są na podstawie umowy cywilno-prawnej.
30. Warunki i sposób wypłaty pożyczki określa umowa pożyczki.
31. Wypłata pożyczki następuje:
  1) w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy pożyczki,
  2) w walucie polskiej,
  3) jednorazowo lub w transzach poprzez przekazanie środków na:
    a) rachunek bankowy pożyczkobiorcy, lub
    b) rachunek bankowy kontrahenta pożyczkobiorcy.
32. Uruchomienie pożyczki następuje po spełnieniu przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie pożyczki, a w szczególności:
  1) po skutecznym ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki,
  2) po udokumentowaniu udziału środków własnych w przedsięwzięciu jeżeli zostały ujęte w planie przedsięwzięcia/biznes planie.
33. Fundusz może w uzasadnionych wypadkach wyrazić zgodę na zmianę w szczególności:
  1) przeznaczenia całości lub części pożyczki,
  2) wysokości pożyczki,
  3) terminu uruchomienia (wypłaty) pożyczki,
  4) liczby, terminów i wysokości rat spłaty pożyczki,
  5) lokalizacji przedsięwzięcia,
  6) formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia spłaty pożyczki.

§ 5
OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY

1. Wdrażanie przedsięwzięcia z najwyższym stopniem staranności, wydajnie i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę na danym polu oraz zgodnie z umową pożyczki i niniejszym Regulaminem.
2. Przestrzeganie przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, ochrony konkurencji).
3. Powiadamianie Funduszu o wszelkich zmianach związanych z nazwą (firmą), adresem zamieszkania/siedziby, adresem prowadzonej działalności, statusem prawnym oraz wykonywaną działalnością gospodarczą.
4. Udzielanie na prośbę Funduszu pożyczkowego wyjaśnień i udostępniania dokumentów dotyczących udzielonej pożyczki.
5. Umożliwienie przeprowadzania przez Fundusz - w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki i/lub przed uruchomieniem środków pieniężnych - wizytacji mających na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych zamieszczonych we wniosku o udzielenie pożyczki oraz w celu oceny proponowanych rzeczowych zabezpieczeń spłaty pożyczki, w miejscu w którym przedmiot zabezpieczenia się znajduje.
6. Umożliwienie przeprowadzania przez Fundusz oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub podmiot przez nią wskazany - w okresie finansowania - wizytacji związanych z badaniem wykorzystania i możliwości spłaty pożyczki, a także wizytacji przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń, w miejscu w którym przedmiot zabezpieczenia się znajduje.
7. Składanie Funduszowi okresowych sprawozdań finansowych, a także zeznań podatkowych i informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty pożyczki wraz z odsetkami, w terminach wskazanych przez Fundusz.
8. Poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, przeprowadzanych przez Fundusz, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub podmiot przez nią wskazany, inne uprawnione instytucje.
9. Dostarczanie na prośbę Funduszu opinii o rachunkach bankowych, a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z bankami umów i przyjętych zabezpieczeniach,
10. Powiadamianie Funduszu w przypadku występowania o kredyty, pożyczki, leasing.
11. Powiadamianie Funduszu o udzielonych poręczeniach.

§ 6
OBOWIĄZKI FUNDUSZU

1. Wykonywanie zawartych z pożyczkobiorcą umów z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności z uwzględnieniem uzasadnionych interesów pożyczkobiorcy.
2. Na żądanie pożyczkobiorcy, poręczycieli, lub osób dostarczających zabezpieczeń rzeczowych, udzielanie informacji o przebiegu obsługi pożyczki.
3. W przypadku zmiany warunków umowy pożyczki, powodującej zwiększenie zobowiązań pożyczkobiorcy wobec Funduszu pożyczkowego, uzyskanie pisemnej zgodę na zmianę warunków umowy pożyczki ze strony poręczycieli oraz osób udzielających rzeczowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.
4. Informowanie w umowie pożyczki (poleca się wykorzystanie nagłówka i/lub stopki dokumentu) o finansowaniu pożyczki przez Unię Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie Informacji i Promocji.
5. Uzyskanie zgody przedsiębiorców korzystających z pożyczek na przetwarzanie ich danych osobowych oraz przekazywanie ich instytucjom prowadzącym kontrole lub ewaluacje udzielonego wsparcia oraz zgody na ewentualne uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych.
6. Uzyskanie zgody przedsiębiorców korzystających z pożyczek na przejście praw wynikających z umowy pożyczki na rzecz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 lub podmiot przez nią wskazany, w sytuacji, kiedy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podejmie taką decyzję.


§ 7
ZABEZPIECZENIE SPŁATY POŻYCZKI

1. Zabezpieczenie spłaty pożyczki ma na celu zapewnienie odzyskania przez Fundusz wierzytelności w przypadku, gdyby pożyczkobiorca nie wykonał zobowiązania zgodnie z zawartą umową pożyczki i/lub Regulaminem udzielania pożyczek.
2. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek, przyjmowanych przez Fundusz należą:
  1) weksel in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie),
  2) poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
  3) poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego, udzielone przez Fundusz Poręczeń Kredytowych,
  4) gwarancja banku o dobrej kondycji finansowej, mającego siedzibę w kraju,
  5) przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
  6) zastaw rejestrowy,
  7) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
  8) przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,
  9) ubezpieczenie wierzytelności (pożyczki),
  10) hipoteka na:
    a) prawie własności nieruchomości,
    b) prawie współwłasności nieruchomości,
    c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
    d) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowanego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
  11) blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Fundusz środkami złożonymi na tym rachunku,
3. Fundusz może zastosować jedno lub kilka zabezpieczeń (form zabezpieczeń) jednocześnie.
4. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia/gwarancji, wymagane jest udokumentowanie dochodów podmiotów udzielających zabezpieczenia, pozwalających na spłatę pożyczki.
5. Wystawienie weksla przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą i prowadzącą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wymaga pisemnej zgody przez pozostającego w majątkowej wspólnocie małżeńskiej współmałżonka:
  1) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, w tym również wspólnikiem spółki cywilnej,
  2) osoby fizycznej będącej wspólnikiem w spółce jawnej,
  3) osoby fizycznej będącej partnerem w spółce partnerskiej,
  4) osoby fizycznej będącej komplementariuszem spółki komandytowej i komadytowo-akcyjnej.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 5 może nie być wymagana przez Fundusz w sytuacji, kiedy współmałżonek jest poręczycielem weksla lub przystępuje do długu.
7. Udzielenie poręczenia (według prawa cywilnego lub wekslowego) przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą i prowadzącą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej z innymi przedsiębiorcami albo spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wymaga pisemnej zgody przez pozostającego w majątkowej wspólnocie małżeńskiej współmałżonka:
  1) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej,
  2) osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, w tym również wspólnikiem spółki cywilnej,
  3) osoby fizycznej będącej wspólnikiem w spółce jawnej,
  4) osoby fizycznej będącej partnerem w spółce partnerskiej,
  5) osoby fizycznej będącej komplementariuszem spółki komandytowej i komadytowo-akcyjnej.
8. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia spłaty pożyczki może być dokonana pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona terminowa spłata pożyczki wraz z odsetkami.
9. Warunki zabezpieczeń określane są w umowach ustanawiających zabezpieczenie.
10. Pożyczkobiorca jest zobowiązany na życzenie Agencji ustanowić dodatkowe zabezpieczenie w przypadku:
  1) niedotrzymania warunków udzielenia pożyczki,
  2) zagrożenia terminowej spłaty pożyczki z powodu nagłego pogorszenia sytuacji finansowej i organizacyjnej,
  3) gdy wartość ustanowionych zabezpieczeń zmniejszyła się lub gdy grozi zmniejszenie się ich wartości.
11. Zmiana formy, przedmiotu oraz zakresu zabezpieczenia pożyczki może być dokonana na wniosek pożyczkobiorcy, pod warunkiem, że nie zostanie zagrożona spłata pożyczki wraz z odsetkami.
12. O zamiarze wypowiedzenia pożyczki z powodu nie ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5 Agencja jest zobowiązana poinformować pożyczkobiorcę w formie pisemnej.

§ 8
SPŁATA

1. Raty pożyczki i odsetki spłacane są miesięcznie na konto Agencji.
2. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę pożyczki niż ustalono w umowie o pożyczkę lub w wyższych kwotach, bez konieczności powiadamiania Agencji.
3. Wpłata w wysokości, o której mowa w ust. 2 nie zwalnia pożyczkobiorcy do spłaty raty w następnych miesiącach.
4. Za datę spłaty rat pożyczki i odsetek przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Agencji. Dotyczy to również spłat dokonywanych przez poręczycieli.
5. Wpływające spłaty zarachowane będą w następującej kolejności:
  1) należne prowizje,
  2) koszty monitów i inne uzasadnione koszty Funduszu,
  3) odsetki naliczane za nieterminową spłatę,
  4) odsetki w bieżącej racie i odsetki zaległe,
  5) bieżące raty kapitałowe,
  6) zaległe raty kapitałowe.

§ 9
NIETERMINOWA SPŁATA

1. Należność z tytułu zaciągniętej pożyczki (np. kwota kapitału pożyczki i odsetki) niespłacone w terminie umownym albo spłacane w niepełnej wysokości uznawane są przez Agencję jako zadłużenie przeterminowane.
2. Zadłużenie przeterminowane liczone jest od dnia, w którym spłata kapitału, odsetek lub ich części miała nastąpić.
3. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Agencja zawiadamia pożyczkobiorcę i poręczycieli pisemnie.
4. Dla zadłużenia przeterminowanego stosuje się odsetki umowne w wysokości dwukrotnego oprocentowania pożyczki.
5. Kosztami związanymi z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 3, zostanie obciążony pożyczkobiorca.


§ 10
WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Agencja może wypowiedzieć pożyczkę z 7 dniowym okresem wypowiedzenia jeżeli pożyczkobiorca:
   1) dopuści się zwłoki ze spłatą dwóch kolejnych rat zadłużenia ;
   2) utraci zdolność kredytową;
   3) znacznie zmniejszy wartości zabezpieczenia;
   4) wykorzysta pożyczkę lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem;
   5) złoży fałszywe dokumenty lub dane po uzyskaniu pożyczki;
   6) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej;
   7) zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości;
   8) nie spełni innych warunków określonych umową;

2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić wypowiedzianą pożyczkę lub jej wypowiedzianą część jednorazowo w całości wraz z odsetkami w przeciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy.
3. Dla wypowiedzianej pożyczki stosuje się odsetki ustawowe.
4. Niespłacenie wypowiedzianej pożyczki spowoduje jej egzekucję na drodze postępowania sądowego.
5. Za datę spłaty wypowiedzianej pożyczki wraz z kosztami i odsetkami, przyjmuje się datę wpłynięcia spłaty na rachunek bankowy Agencji. Dotyczy to również spłat dokonywanych przez poręczycieli.

§ 11
KOLEJNOŚĆ ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI WYPOWIEDZIANEJ POŻYCZKI

1. Należności Agencji z tytułu wypowiedzianej pożyczki, zaspokajane są w następującej kolejności:
  1) koszty sądowe i koszty egzekucyjne,
  2) inne uzasadnione koszty DFP
  3) odsetki,
  4) kapitał pożyczki,
2. Na merytorycznie uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy lub z własnej inicjatywy Agencja może zmienić kolejność zaspokajania należności.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od udzielonej pożyczki Agencja pobiera prowizje i inne opłaty zgodnie z aktualną „Taryfą opłat i prowizji", którą ustala Zarząd Agencji.
2. Wszelkie koszty dokonanych przez Agencję czynności, a w szczególności koszty związane z:
  1) ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki,
  2) zarządzaniem przedmiotem zabezpieczenia,
  3) zwolnieniem przedmiotu zabezpieczenia,
  4) zaspokojeniem się z przedmiotu zabezpieczenia,
  5) postępowaniem windykacyjnym, ponosi pożyczkobiorca.
3. Spory spowodowane działaniami podmiotu finansowanego wbrew niniejszemu Regulaminowi poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych dla siedziby Agencji.
4. Zmian w treści niniejszego Regulaminu dokonuje Zarząd Agencji.

 

 

 

 

 

Dojazd - mapka

Dobrej Praktyki EFS na Warmii i Mazurach

Poręczenia kredytowe dla firm

Szkolenia | Pożyczki i poręczenia dla firm | Doradztwo dla firm

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
tel./fax +48 89 646 79 57, e-mail: sekretariat@atut.org.pl
 
Projekt i wykonanie - SiPROPolityka Cookies
 
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u