Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Statut

STATUT
FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
"ATUT"
z siedzibą w Ostródzie

 


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" zwana dalej FUNDACJĄ ustanowiona przez członków założycieli, zwanych dalej FUNDATORAMI:

 1. Powiat Ostródzki
 2. Miasto Ostróda
 3. Gmina Dąbrówno
 4. Gmina Grunwald
 5. Gmina Łukta
 6. Miasto i Gmina Miłakowo
 7. Gmina Małdyty
 8. Miasto i Gmina Miłomłyn
 9. Gmina Ostróda

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Sinkiewicz w Ostródzie dnia trzeciego lipca roku dwutysięcznego pierwszego (03.07.2001r.) (repertorium „A” Nr 1695/01) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz.203, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

FUNDACJA posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.

§ 3

Siedzibą FUNDACJI jest miasto Ostróda.

§ 4

 1. FUNDACJA działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. FUNDACJA posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych zwanych dalej „zakładami” na terenie Powiatu Ostródzkiego jak i poza nim.
 4. FUNDACJA może przystępować do spółek i fundacji.

§ 5

Czas trwania FUNDACJI jest nieograniczony.

§ 6

FUNDACJA używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

§ 7

FUNDACJA może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez FUNDACJĘ lub dla samej FUNDACJI.

§ 8

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.


§ 9

Celem działania FUNDACJI zgodnie z potrzebami regionu ostródzkiego, a także postanowieniami założycieli jest:

 1. ograniczenie bezrobocia oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez:
  1. udzielanie poręczeń kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
  2. prowadzenie doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków do programów pomocowych,
  3. promowanie regionu, w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich.
 2. rozwój regionu ostródzkiego poprzez:
  1. inicjowanie i wspieranie programów społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju kultury, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji obszarów wiejskich,
  2. wspieranie programów naukowo – badawczych,
 3. propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
 4. pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi z regionu ostródzkiego z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 5. wspieranie młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z obszarów po pegeerowskich i wiejskich,
 6. aktywizacja, integracja i reintegracja społeczno-zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. wspieranie przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
 8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy społecznej, na rzecz rozwoju lokalnego oraz w innych obszarach pożytku publicznego.

§ 10

FUNDACJA realizuje swoje cele określone w § 9 poprzez:

 1. utworzenie i prowadzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych,
 2. utworzenie i prowadzenie punktu doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 3. utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,
 4. udzielanie informacji o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
 5. wyszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu nawiązania kontaktów pomiędzy nimi a podmiotami regionu ostródzkiego,
 6. utworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży uzdolnionej pochodzącej z obszarów po pegeerowskich i wiejskich
 7. prowadzenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego,
 8. prowadzenie i organizację szkoleń, konferencji i seminariów,
 9. prowadzenie i organizację targów i wystaw,
 10. wydawnictwa promocyjne i reklamowe,
 11. wydawanie książek i biuletynów związanych z działalnością Fundacji.

§ 11

FUNDACJA w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowymi oraz skupia ludzi lokalnego biznesu.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I PRZYCHODY FUNDACJI


§ 12

 1. Majątek FUNDACJI stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 144 000 zł. słownie: (sto czterdzieści cztery tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości , a także inne prawa o charakterze majątkowym nabyte przez FUNDACJĘ w toku jej działalności.

§ 13

 1. FUNDACJA odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Majątek i dochody są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samej FUNDACJI.

§ 14

Przychody FUNDACJI pochodzą w szczególności z:

 1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 2. środków z budżetu państwa i pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, w szczególności środki Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań FUNDACJI,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych FUNDACJI,
 6. udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których FUNDACJA jest udziałowcem (akcjonariuszem),
 7. odsetek od lokat terminowych funduszy,
 8. wpływów z innych tytułów,
 9. prowadzenia i organizacji szkoleń,
 10. wynajmu sal szkoleniowych,
 11. wynajmu sprzętu komputerowego,
 12. wynajmu sprzętu audio-video.

§ 15

Przychody pochodzące z, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów FUNDACJI chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania FUNDACJI do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi.

§ 17

FUNDACJA może zaciągać kredyty krótkoterminowe, po wyrażeniu zgody przez Radę Fundacji w drodze uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI


§ 18

 1. Organami FUNDACJI są:
  1. Rada FUNDACJI zwana dalej Radą.
  2. Zarząd FUNDACJI zwany dalej Zarządem.
 2. Rada może liczyć nie więcej niż 15 członków.

§ 19

 1. Radę tworzą:
  1. fundatorzy (po jednym przedstawicielu desygnowanym przez odpowiedni organ fundatora),
  2. donatorzy (osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej), którzy w formie darowizny przekażą na rzecz FUNDACJI środki finansowe lub inne prawa majątkowe o wartości co najmniej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Warunkiem członkostwa w Radzie donatorów, o których mowa w ust.1 pkt 2, są ponadto:
  1. miejsce zamieszkania (siedziba) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. złożenie w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania darowizny, pisemnego oświadczenia o zamiarze brania udziału w pracach Rady,
  3. wyrażenie przez Radę woli ich przyjęcia.
 3. Członkostwo donatorów w Radzie wygasa wskutek:
  1. przeniesienia miejsca zamieszkania (siedziby) poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  2. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prac w Radzie.
 4. Członek Rady, o którym mowa w ust.1 pkt 2 jest odwoływany przez Radę w drodze uchwały.
 5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracy tych organów.

§ 20

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 21

Posiedzenie pierwszej Rady zwołuje Starosta Ostródzki i prowadzi jej obrady do momentu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 22

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
 2. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
 3. Przed upływem kadencji Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą zostać odwołani na podstawie:
  1. rezygnacji na piśmie,
  2. śmierci,
  3. trzykrotnej nieobecności na posiedzeniach Rady,
  4. jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

§ 23

 1. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub działającego w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Członkowie Rady są powiadamiani o terminie posiedzenia listem poleconym lub w inny przyjęty przez Radę sposób, na co najmniej 1 tydzień przed posiedzeniem Rady.

§ 24

 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez Radę.

§ 25

 1. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jej zakresu kompetencji.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba , że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 3. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem w głosowaniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego .
 4. Rada może powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze. W skład komisji wchodzą osoby skupione wokół idei FUNDACJI.

§ 26

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub działający w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, który podpisuje podjęte uchwały oraz protokół z posiedzenia.

§ 27

Do zakresu kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planu finansowego FUNDACJI i funduszy,
 2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 3. rozpatrywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań Zarządu wraz z oceną pracy Zarządu za te okresy oraz udzielanie absolutorium,
 4. wyrażanie opinii o wieloletnich i rocznych planach realizacji celów FUNDACJI,
 5. zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu,
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 7. przyznawanie na wniosek Zarządu wyróżnień osobom zasłużonym dla celów obranych przez FUNDACJĘ i dla samej FUNDACJI,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
 9. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd majątkiem przekraczającym wartość 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 10. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 11. podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, likwidacji FUNDACJI oraz o przeznaczeniu jej majątku pozostałego po likwidacji,
 12. sprawowanie bieżącego nadzoru nad działaniami Zarządu, poprzez dokonywanie kontroli finansowej, żądanie od Zarządu wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących działalności, żądanie wyjaśnień ,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie donatorów oraz w sprawie odwołania członków Rady,
 14. tworzenie i likwidacja funduszy, uchwalanie ich regulaminów, powoływanie komisji opiniujących przyznawanie środków finansowych oraz innych komisji i komitetów niezbędnych do działalności funduszy,
 15. tworzenie oddziałów.

§ 28

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes Zarządu.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 2 osób, w tym: Prezesa i jego Zastępcy.
 2. Powołania na stanowisko Prezesa Zarządu dokonuje Rada Fundacji na okres 4 lat.
 3. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera Przewodniczący Rady.
 4. Umowę o pracę z Zastępcą zawiera Prezes Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

§ 30

 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności określonych w pełnomocnictwie na zasadach obowiązujących w kodeksie cywilnym.
 2. Zarząd może przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie za wykonywane czynności o których mowa w ust.1.

§ 31

 1. Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji jeżeli jego działanie jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celami FUNDACJI.
 2. Odwołanie Zarządu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady.
 3. Wniosek o odwołanie Zarządu nie może być poddany głosowaniu na posiedzeniu Rady, na którym został złożony.
 4. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  • rezygnacji na piśmie,
  • w przypadkach określonych w art.52§1, 2 i art.53§1 Kodeksu Pracy,
  • śmierci,
  • trzykrotnej nieobecności na posiedzeniach Rady,
  • jeżeli został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • w razie nie wywiązywania się z powierzonych zadań,
  • w razie naruszenia przepisów ustawy o fundacjach, przepisów niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.
 5. W przypadku odwołania Prezesa, pełnienie jego obowiązków Rada powierza zastępcy, do czasu powołania nowego Prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 32

 1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
 2. Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności FUNDACJI, w tym również jej zakładami i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizacje jej celów statutowych.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie FUNDACJI na zewnątrz,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem,
 3. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów,
 4. opracowywanie planu finansowego FUNDACJI i funduszy oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia, form, trybu i zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników FUNDACJI,
 6. powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów,
 7. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady, wieloletnich i rocznych planów działania FUNDACJI,
 8. składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności
 9. prowadzenie księgi fundatorów i donatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana, chyba, że osoby, które nie chcą aby dokonane przez nie darowizny na rzecz FUNDACJI były ogłaszane publicznie, zgłoszą takie zastrzeżenie na piśmie Zarządowi,
 10. występowanie z wnioskiem do Rady o: nadanie tytułu honorowego, wyróżnienie dyplomem osób, szczególnie zasłużonych dla FUNDACJI,
 11. uczestniczenie w posiedzeniach Rady.

§ 34

 1. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Rady oraz zaproszeni goście.
 4. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje Prezes Zarządu.

§ 35

 1. W sprawach należących do zakresu jego kompetencji Zarząd występuje do Rady z propozycją uchwały.

§36

Zarząd może wnioskować do Rady o powołanie komisji jako ciała doradczego.

§ 37

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu FUNDACJI składa członek Zarządu jednoosobowo.

§ 38

Regulamin pracy Zarządu musi być zatwierdzony przez Radę.

 ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI


§ 39

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§ 40

 1. Fundacja może wyodrębnić w planie finansowym środki, które są niezbędne przy ubieganiu się o uruchomienie programów pomocowych na realizacje własnych celów, w których wymagalny jest wkład własny .
 2. Wyodrębnienie funduszu następuje w drodze uchwały Rady podjętej na wniosek Zarządu.

 

 ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI


§ 41

Zmiana statutu FUNDACJI następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

 
ROZDZIAŁ VII


§ 42

Uchwałę w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada, po zasięgnięciu opinii zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 43

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i innych składników majątku.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji FUNDACJI podejmuje Rada, po zasięgnięciu opinii Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
 3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba , że co innego wynika z uchwały, o której mowa w ust.2.
 4. Rada ma prawo powołania likwidatora.
 5. Likwidator przejmuje zobowiązania i wierzytelności, środki finansowe, pozostały majątek FUNDACJI, a także posiadane dokumenty.
 6. Likwidator staje się stroną umów obowiązujących FUNDACJĘ.
 7. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi.
 8. Majątek FUNDACJI, pozostały po likwidacji, przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady z uwzględnieniem celów, którym służyła FUNDACJA.

§ 44

O likwidacji FUNDACJI Zarząd zawiadamia ministra właściwego.

§ 45

Statut został przyjęty w dniu 3 lipca 2001r. i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania FUNDACJI przez właściwy sąd rejestrowy.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości